Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Komisja Europejska planuje zmiany w opodatkowaniu VAT usług transportu osób
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2014-07-29)

Komisja Europejska planuje wprowadzić zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT usług transportu osób. W tym celu zleciła przygotowanie opracowania przedstawiają…cego wpływ obecnych regulacji na rozliczanie usług transportu osób oraz wskazują…cego ewentualne efekty alternatywnych rozwią…zań, które są… przez Komisję brane pod uwagę. Wyniki analizy ułatwią… Komisji podjęcie decyzji odnośnie kierunku prowadzenia dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie.

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat (ang. "Communication on the future of VAT") opisujący ramy przyszłego wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej. Celem proponowanych zmian jest zwiększenie efektywności podatku VAT poprzez rozszerzenie podstawy opodatkowania oraz ograniczenie możliwości stosowania przez kraje członkowskie preferencyjnych stawek podatkowych. Komisja zapewnia, wbrew obawom, że propozycje te nie wpłyną… na naruszenie zasady neutralności podatku VAT, a wręcz przeciwnie, przyczynią… się do generowania nowych źródeł przychodów podatkowych oraz umożliwią… państwom członkowskim obniżenie standardowej stawki podatku VAT bez ryzyka spadku wpływów z tego podatku.

Jednym z kierunków tych modyfikacji ma być zwiększenie neutralności oraz uproszczenie zasad rozliczeń usług transportu osób. Zdaniem Komisji Europejskiej, obecne przepisy w zakresie opodatkowania usług transportu osób na obszarze Unii Europejskiej są… bardzo skomplikowane, szczególnie z powodu wielości obowią…zujących stawek podatkowych oraz zasad opodatkowania. Genezy preferencyjnych stawek należy szukać w przepisach derogacyjnych zawartych w Dyrektywie VAT, które stanowią podstawę do odstą…pienia przez niektóre państwa członkowskie od obowią…zku stosowania właściwych zasad opodatkowania.

Przypomnieć również należy, iż usługi transportu osób są co do zasady opodatkowane tam, gdzie transport się odbywa z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zasada ta w znacznym stopniu komplikuje rozliczenia podatkowe usług międzynarodowego transportu osób.

W związku z powyższym Komisja Europejska rozważa obecnie 10 możliwych scenariuszy zmian w zakresie opodatkowania usług transportu osób, mianowicie:

  1. Zastosowanie krajowych standardowych stawek VAT do wszelkich rodzajów usług transportu osób odbywają…cych się na terenach miejskich, lokalnie czy też między krajami Wspólnoty,
  2. Zastosowanie krajowych obniżonych stawek VAT do wszelkich rodzajów usług transportu osób odbywają…cych się na terenach miejskich, lokalnie czy też między krajami Wspólnoty (w przypadku braku obniżonych stawek, zastosowanie znalazłaby stawka podstawowa),
  3. Tak jak w scenariuszu nr 1, tyle że miejsce opodatkowania zmienione na państwo członkowskie wyjazdu/przyjazdu
  4. Tak jak w scenariuszu nr 2, tyle że miejsce opodatkowania zmienione na państwo członkowskie wyjazdu/przyjazdu
  5. Obecne stawki podatku VAT, tyle że miejsce opodatkowania zmienione na państwo członkowskie wyjazdu/przyjazdu,
  6. Zwolnienia przewidziane w art. 148 Dyrektywy VAT zostaną… usunięte,
  7. Zwolnienia przewidziane w art. 148 Dyrektywy VAT zostają… rozszerzone na autobusy oraz pocią…gi,
  8. Tak jak w scenariuszu nr 4, tyle że obowią…zkiem VAT objęty rówwnież wyjazd poza UE z kraju członkowskiego,
  9. Tak jak w scenariuszu nr 7, tyle że opodatkowaniem objęte zostałyby również opłaty do tej pory nieopodatkowane (np. Air Passanger Duty),
  10. Implementacja tzw. małego miejsca kompleksowej obsługi (ang. Mini-One-Stop-Shop) dla wszystkich transakcji opodatkowanych podatkiem VAT

Źródło: Komisja Europejska


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013