Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Czy sprzedawca może wystawić fakturę VAT na rzecz spółki z o.o. w organizacji nieposiadającej numeru NIP? (autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980)

Na mocy przepisu art. 106 ustawy o VAT, podatnik dokonując sprzedaży, jest zobowiązany każdorazowo do wystawienia faktury VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach z obowiązku wystawienia faktury VAT podatnik nie ma prawa odstąpić, co oznacza, że również dokonując sprzedaży na rzecz spółki z o.o. w organizacji należy wystawić fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT z dnia 28.03.2011 r. zawierają szczegółowy katalog elementów (informacji), które powinny się znaleźć na wystawianej fakturze. Wśród obowiązkowych danych jest również numer NIP nabywcy.

Oznacza to, że podatnik-sprzedawca jest niejako zmuszony do wystawienia faktury VAT zawierającej błąd formalny w postaci braku numeru NIP nabywcy. Nie jest to jednak błąd wynikający z zaniedbania osoby wystawiającej, więc osoba ta nie powinna obawiać się według mnie jakichkolwiek konsekwencji karnych-skarbowych z tytułu wystawienia wadliwej faktury VAT w rozumieniu art. 62 Kodeksu Karnego Skarbowego. Najważniejsze, aby faktura spełniała pozostałe przewidziane prawem wymogi, a w szczególności była wystawiona na prawidłowy podmiot. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości nabywcy, zalecane jest w miejsce nieistniejącego jeszcze numeru NIP podać na fakturze numer REGON nabywcy.

Rodzi się jednak wątpliwość co należy zrobić, jeśli nabywca w końcu otrzyma numer NIP. Z pewnością błąd istniejący na pierwotnie wystawionej fakturze należy poprawić. Powstaje jednak kolejne pytanie, a mianowicie, czy należy tego dokonać w drodze wystawienia przez podatnika-sprzedawcę faktury korygującej czy też przez nabywcę w drodze wystawienia noty korygującej?

Warto przypomnieć, że niektóre organy podatkowe są zdania, iż w sytuacji podania na fakturze błędnego numeru NIP nabywcy, błąd ten należy poprawić wystawiając fakturę korygującą a nie notę. Organy te argumentują powyższe stanowisko tym, że w związku z podaniem niewłaściwego numeru NIP pierwotna faktura była wystawiona na podmiot nieprawidłowy (nieistniejący).

Abstrahując od tego, czy powyższe stanowisko organów podatkowych jest prawidłowe, należy bezkrytycznie stwierdzić, że w analizowanym przypadku nie można mówić o fakturze wystawionej na niewłaściwy podmiot. Jeśli sprzedawca w prawidłowy sposób zidentyfikował nabywcę oraz podał jego dane na wystawionej fakturze, nie ma moim zdaniem konieczności wystawiania faktury korygującej.

Zgodnie z par. 15 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 28.03.2011 r. w sprawie wystawiania faktur VAT, wszelkie pomyłki na fakturze, z wyjątkiem elementów wymienionych w par. 5 ust. 1 pkt 6-12 (nie ma tu numeru NIP), mogą być poprawione przez nabywcę poprzez wystawienie noty korygującej. Według mnie, spółka z o.o. w organizacji po otrzymaniu numeru NIP powinna wystawić notę korygującą podając na niej swój właściwy numer NIP i przedkładając przedmiotową notę sprzedawcy do akceptacji.

Powyższe stanowisko potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2011 r. (sygn. ITPP2/443-1309/10/PS), w której organ stwierdził, że "brak numeru NIP na fakturze jest brakiem formalnym, który można uzupełnić w drodze noty korygującej wystawionej przez nabywcę towaru lub usługi." Jeszcze dalej poszedł Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, który w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 24 listopada 2005 r. (sygn. 1432/PP/P/440-197/14a/05/KC) wyraził następujący pogląd: "z uwagi na fakt, iż numer identyfikacji podatkowej jako niezbędny element faktury VAT, ustawodawca umieścił w par. 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, sprzedawca nie może wystawić faktury korygującej numer identyfikacji podatkowej. Dane te może skorygować jedynie nabywca poprzez notę korygującą."

Nie należy jednak akceptować noty bez uprzedniego wglądu w decyzję o nadaniu numeru NIP nabywcy. Najpierw warto jest wystąpić do nabywcy z prośbą o przesłanie skanu decyzji o nadaniu numeru NIP i porównaniu zawartych w decyzji informacji z danymi wskazanymi na wystawionej nocie korygującej oraz pierwotnie wystawionej fakturze (konieczna jest analiza wszystkich danych nabywcy).

Nie ma również konieczności ponaglania nabywcy do wystawienia noty korygującej, gdyż dopiero po jej wystawieniu (obejmującej numer NIP), nabywca będzie mógł bez obaw odliczyć podatek VAT wykazany na wystawionej przez sprzedawcę fakturze.


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013