Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Nowa ulga na złe długi VAT czasami poprzez korektę deklaracji podatkowej
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-03-01)

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zmieniająca w znacznym stopniu warunki stosowania tzw. ulgi na złe długi. Nowelizacja przepisów ułatwi podatnikom przeprowadzenie korekty, gdyż nie będzie już konieczności informowania dłużnika o korzystaniu z ulgi na złe długi.

O ile sam obowiązek powiadamiania dłużnika o zamiarze, a następnie o dokonaniu korekty nie był może dla wierzyciela uciążliwy, o tyle utrudnieniem i często problemem nie do przejścia był obowiązek uzyskania potwierdzeń odbioru korespondencji przez dłużnika.

Otrzymanie potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy o VAT był jednym z warunków przeprowadzenia korekty, a sama data otrzymania tego potwierdzenia wyznaczała w pośredni sposób okres rozliczeniowy, w którym można było dokonać korekty podatku VAT. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia korespondencji z dłużnikiem, niezbędna była zmiana art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, który wyznaczał okres rozliczeniowy właściwy dla korekty podatku. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tej regulacji, "korekta podatku może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną [czyli minęło 150 dni od upływu terminu płatności], pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres, wierzytelność nie została uregulowana bądź zbyta w jakiejkolwiek formie.”

Obecna treść art. 89a ust. 3 ustawy o VAT wymusza na wierzycielu monitorowanie momentu, w którym mija 150 dni od upływu terminu płatności należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury. Jeżeli wierzyciel przeoczy ten moment i złoży deklarację podatkową nie dokonując korekty podatku należnego od nieściągalnej wierzytelności, będzie on oczywiście w dalszym ciągu uprawniony do zmniejszenia podatku należnego, ale już wyłącznie w drodze korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym nieściągalność tej wierzytelności w rozumieniu art. 89a ust. 1a stała się uprawdopodobniona (taki wniosek płynie z dosłownego brzmienia przepisu).

Konieczność złożenia korekty deklaracji w celu zmniejszenia podatku należnego od złych długów może również wystąpić w przypadku, gdy owe 150 dni miną w ostatnich dniach miesiąca (kwartału), a do upływu terminu złożenia deklaracji za ten miesiąc (kwartał) wierzycielowi nie uda się uzyskać od urzędu skarbowego dłużnika potwierdzenia, że dłużnik ten jest czynnym podatnikiem podatku VAT, co determinuje uprawnienie do korekty podatku należnego od niezapłaconych faktur.

Przed zmianą przepisów wierzyciel nie musiał tak skrupulatnie i na bieżąco wiekować należności z tytułu wystawionych faktur. Trzeba było tylko pilnować, aby od daty wystawienia faktury nie minęło więcej niż dwa lata. Wierzycielowi wystarczało przykładowo, że raz w roku zidentyfikował faktury nadające się do korekty podatku należnego (w niczym bowiem nie przeszkadzał fakt, że faktura już od dawna była nieściągalna). Po ustaleniu listy takich faktur podatnik rozpoczynał procedurę wysyłając odpowiednie zawiadomienia do niesolidnych kontrahentów. Po uzyskaniu potwierdzeń odbioru przez dłużników wysłanych zawiadomień, wierzyciel dokonywał korekty podatku na bieżąco w deklaracjach rozliczeniowych składanych za okresy, w których minęło wyznaczone dłużnikowi 14 dni na zapłatę zaległych faktur.

Obecnie, przeprowadzanie korekty podatku od złych długów raz do roku może nawet skutkować koniecznością składania korekt deklaracji za wszystkie miesiące (kwartały) minionego roku, co jest uciążliwe. Warto więc monitorować na bieżąco upływ 150 dni od terminu płatności zaległych faktur i dokonywać zmniejszeń podatku należnego w bieżąco składanych deklaracjach podatkowych.


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013