Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Stawka VAT na usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych na trasie krajowej
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-06-20)

Sprzedaż biletu lotniczego na trasie krajowej jest opodatkowana stawką 8%. Wątpliwości w zakresie stawki podatku VAT pojawiają się w odniesieniu do opłaty za pośrednictwa w sprzedaży takiego biletu, gdy sprzedaży biletu dokonuje nie linia lotnicza, lecz pośrednik, który za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa pobiera należne mu wynagrodzenie, które przybiera różne formy w zależności od tego, w jaki sposób działa pośrednik. Może to być bowiem pośrednik w rozumieniu cywilnoprawnym - jako agent pośredniczący przy zawieraniu umów pomiędzy linią lotniczą a klientem, którego wynagrodzenie przybiera formę prowizji. Drugim rozwiązaniem – stosowanym najczęściej w praktyce – jest zakup biletu przez pośrednika we własnym imieniu i na własną rzecz, a następnie odsprzedaż biletu na rzecz klienta. W tym przypadku wynagrodzeniem należnym z tytułu sprzedaży biletu dla pośrednika jest cena biletu powiększona o opłatę transakcyjną (opłata za rezerwację, opłata za wystawienie biletu itp.).

W przypadku pierwszej opcji, gdy pośrednik nie kupuje i nie odsprzedaje biletu lotniczego na trasie krajowej, lecz wyłącznie łączy klienta ze sprzedawcą tego biletu, prowizja agenta powinna być opodatkowana stawką podstawową 23%, gdyż w odniesieniu do usług pośrednictwa w transporcie krajowym nie jest przewidziana preferencyjna stawka podatkowa (w przeciwieństwie do usług pośrednictwa w transporcie międzynarodowym). Jeśli jednak agent kupuje bilety, które następnie odsprzedaje klientowi podając na fakturze jako sprzedawcę swoje dane, a faktura oprócz opłaty transakcyjnej obejmuje również cenę biletu, do opłaty transakcyjnej powinna być zastosowana analogiczna stawka VAT jak do biletu lotniczego, czyli stawka 8%. Jest to bowiem przykład sprzedaży usługi złożonej obejmującej świadczenie główne w postaci usługi lotniczej oraz świadczenia pomocniczego w postaci usługi wystawienia biletu lotniczego warunkującej skorzystanie z usługi głównej, a nie dwa odrębne świadczenia w postaci usługi lotniczej oraz usługi pośrednictwa. Stanowisko to nie ma co prawda jednoznacznego oparcia w brzmieniu obowiązujących przepisów, jednak taki wniosek należy wyprowadzić biorąc pod uwagę stanowisko polskich sądów administracyjnych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie opodatkowania VAT tzw. świadczeń złożonych, zgodnie z którym świadczenie pomocnicze co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku VAT. Na bazie dotychczasowego orzecznictwa TSUE ukształtowały się pewne kryteria pomagające ustalić czy w danym konkretnym przypadku mamy do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem czy też czynność stanowi kilka niezależnych od siebie świadczeń opodatkowanych w sposób niezależny.

Za uznaniem opłaty transakcyjnej jako nierozłącznego elementu usługi głównej świadczonej przez agenta, tj. usługi transportu lotniczego krajowego, przemawiają następujące okoliczności:

Niestety stanowiska organów podatkowych w zakresie opodatkowania VAT opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego na trasie krajowej nie są jednoznaczne. Część organów podatkowych potwierdza możliwość stosowania stawki 8%, niestety niektóre organy podatkowe traktują obie usługi, tj. usługę lotniczą oraz usługę wystawienia biletu, jako odrębne świadczenia opodatkowane według różnych stawek, tj. odpowiednio 8% i 23%. Podmioty, które zdecydują się stosować preferencyjną 8% stawkę, powinny najpierw potwierdzić swoje stanowisko występując z wnioskiem o interpretację indywidualną do Ministra Finansów.

Ze świadczeniem złożonym mamy generalnie do czynienia gdy:
  • Świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej,
  • Poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny,
  • Co najmniej jeden element stanowi świadczenie główne, natomiast inny element lub elementy stanowią jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los podatkowy świadczenia głównego,
  • Nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych,
  • Nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność,
  • Świadczenie pomocnicze stanowi element kalkulacyjny ceny świadczenia zasadniczego,
  • Dla nabywcy świadczenie nie miałoby ekonomicznego sensu, jeżeli nie otrzymałby od świadczącego również drugiego elementu tego świadczenia.
  • Za uznaniem kilku odrębnych czynności jako jedno świadczenie złożone może przemawiać również okoliczność, iż brak zapłaty za czynność dodatkową uniemożliwia skorzystanie z usługi głównej


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013