Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Czy zabezpieczona należność na poczet podatku VAT w sytuacji wszczęcia postępowania antydumpingowego stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego?
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-02-13)

Tymczasowe cło antydumpingowe nakładane jest przez organy celne na importowany towar w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenia stosowania przez eksportera dumpingu, który może zaszkodzić dla przemysłu wspólnotowego. Uiszczenie przez importera tymczasowego cła antydumpingowego jest warunkiem dopuszczenia importowanego towaru na obszar Wspólnoty. Tymczasowe cło stanowi w istocie zabezpieczenie na poczet ewentualnych należności celnych mogących powstać, jeśli po zakończeniu postępowania antydumpingowego zostanie wprowadzone cło ostateczne.

Podstawą opodatkowania VAT - zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT - jest wartość celna powiększona o należne cło. Tymczasowe cło antydumpingowe nie jest natomiast cłem należnym, lecz może ono stać się cłem należnym dopiero po zakończeniu postępowania antydumpingowego, jeśli na towar zostanie definitywnie nałożone cło. Nie wchodzi ono zatem do podstawy opodatkowania podatkiem VAT

Organ podatkowy ma jednak obowiązek wyliczyć i pobrać kwotę podatku VAT, jaka byłaby zapłacona, gdyby tymczasowe cło antydumpingowe stało się cłem ostatecznym (należnym) - wynika to z art. 33 ust. 7 ustawy o VAT. Kwoty zabezpieczenia podatku VAT nie wykazuje się w zgłoszeniu celnym, stąd brak jest tej kwoty na otrzymanym przez podatnika dokumencie SAD. Dopiero po zakończeniu postępowania antydumpingowego, jeśli potwierdzoną zostaną zarzuty o stosowanie dumpingu i Wspólnota nałoży na importowany towar dodatkowe cło celem zabezpieczenia interesów wspólnotowych producentów, organ podatkowy powiadamia podatnika o przeksięgowaniu kwoty zabezpieczenia na poczet należnego cła i podatku VAT. Jeśli jednak zarzuty o stosowaniu dumpingu okażą się bezpodstawne, tymczasowe cło antydumpingowe jest anulowane, a złożone zabezpieczenie podlega zwrotowi.

Powyższe znajduje potwierdzenie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym przez Urząd Celny w Krakowie z dnia 7 września 2006 r. (sygn. 351000-REK-INT-3/06), który stwierdził co następuje: "Zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu Celnego brak jest podstaw do ujmowania tymczasowego cła antydumpingowego - jako cła nienależnego - w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przy obliczaniu kwoty podatku, która ulega uiszczeniu."

Podatnicy mają z zasady prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT z tytułu importu towarów. Kwotę podatku naliczonego stanowi w tym przypadku suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego bądź decyzji wydanej przez organ podatkowy określającej należne zobowiązanie podatkowe z tytułu importu.

Zasadą jest, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu importu towarów, o ile w odniesieniu do tej kwoty powstał jednocześnie obowiązek podatkowy w podatku należnym. Jak zostało wykazane powyżej, kwota tymczasowego cła antydumpingowego nie chodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT, tym samym nie kreuje podatku należnego do zapłaty. W konsekwencji, kwota złożonego zabezpieczenia nie stanowi podatku naliczonego, w stosunku do którego istnieje prawo do odliczenia od podatku należnego.

Dopiero w momencie, gdy zarzuty o dumping się potwierdzą i na importowany przez podatnika towar zostanie nałożone dodatkowe cło, kwota zabezpieczonego tymczasowego cła antydumpingowego stanie się cłem należnym, wchodzącym do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji należny podatek VAT z tytułu importu ulegnie zwiększeniu, a brakująca kwota podatku zostanie pokryta ze złożonego zabezpieczenia. Importer otrzyma powiadomienie o przeksięgowaniu zabezpieczania na poczet ostatecznie ustalonego zobowiązania w podatku VAT. Dokument ten wraz z decyzją o zabezpieczeniu i właściwym dokumentem SAD powinien stanowić podstawę do zwiększenia kwoty naliczonego podatku VAT z tytułu importu towaru.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 listopada 2011 r. (sygn. IBPP3/443-930/11/DG).


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013