Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

„Data sprzedaży” może pozostać na fakturze
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-02-13)

1 stycznia 2013 r. miały miejsce zmiany przepisów dotyczące elementów, które powinny znaleźć się fakturze. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MF w sprawie wystawiania faktur VAT, faktura powinna zawierać m.in. "datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży." W poprzedniej wersji Rozporządzenia, w razie rozbieżności pomiędzy datą sprzedaży a datą wystawienia faktury, na fakturze należało podać datę sprzedaży.

Wśród niektórych podatników pojawiły się ostatnio wątpliwości czy na fakturach wystawianych od 1 stycznia 2013 r. zamiast „daty sprzedaży” powinno się znaleźć wyrażenie „data dostawy” bądź „data wykonania usługi”. Dosłowne brzmienie przepisów może rzeczywiście sugerować, że taka zmiana jest konieczna. Głębsza analiza prowadzi jednak do wniosku, że umieszczanie na fakturze wyrażenia „data sprzedaży” nie będzie błędem powodującym wadliwość wystawianej faktury, a z pewnością nie będzie wyłączać prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT wykazanego na tak wystawionej fakturze.

Za takim podejściem przemawiają następujące argumenty:
- Data sprzedaży jest pojęciem szerokim, obejmującym zarówno datę dostawy towaru jak i datę wykonania usługi. Potwierdza to definicja "sprzedaży" zawarta w ustawie o VAT, na podstawie której zostało wydane przedmiotowe Rozporządzenie, co uzasadnia odwołanie się do tej definicji przy interpretacji Rozporządzenia MF. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć „odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów”.
- Charakter transakcji (dostawa towarów czy świadczenie usługi) sprecyzowany jest w opisie faktury. Nie ma zatem konieczności powielania tej informacji w części faktury odnoszącej się do daty przeprowadzenia transakcji. Ważne jest, aby wskazana data sprzedaży była zgodna z tą datą zdarzenia gospodarczego, która w świetle art. 19 ust. 1 ustawy o VAT rodzi obowiązek podatkowy.
- Data sprzedaży jest informacją potrzebną do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Moment ten będzie taki sam niezależnie od tego czy datę przeprowadzonej transakcji oznaczymy przy pomocy wyrażenia „data sprzedaży” czy też przy pomocy bardziej precyzyjnego sformułowania („data wydania towaru” / „wykonania usługi”).
- Wskazany powyżej przepis Rozporządzenia MF wprowadza wymóg, aby faktura zawierała datę dokonania dostawy lub wykonania usługi. Regulacja ta wymaga zatem podania dokładnej daty przeprowadzenia określonej czynności, nie narzuca natomiast podatnikowi w jaki sposób należy tę datę opisać na fakturze. Wystarczy moim zdaniem, aby opis ten nie pozostawiał wątpliwości, że chodzi tu o datę przeprowadzenia transakcji determinującą moment powstania obowiązku podatkowego.

Nie można oczywiście wykluczyć, że pojedynczy organ podatkowy będzie kierował się stricte literalnym brzmieniem w/w przepisu i uzna, że umieszczenie na fakturze „daty sprzedaży” jest błędem formalnym. Byłby to jednak według mnie przejaw nadmiernego formalizmu, tym bardziej, że celem wprowadzenia zmian w tym zakresie było dostosowanie polskich regulacji do przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Tym samym uzasadniona jest taka wykładnia analizowanego przepisu Rozporządzenia, aby była ona zgodna nie tylko z celami samej Dyrektywy VAT, ale również z zasadami wspólnotowego systemu podatku VAT. Jak wielokrotnie podkreślały sądy administracyjne, wymogi stawiane fakturom VAT nie mogą być celem samym w sobie, zwłaszcza w sytuacji, gdy organy podatkowe nie mają wątpliwości co do tego, że kwestionowane faktury odzwierciedlają rzeczywiste zdarzenia gospodarcze i ujęte zostały w ewidencji. W takiej sytuacji zbytni formalizm prawny prowadziłby do naruszenia zasad neutralności oraz proporcjonalności podatku VAT wynikających z Dyrektywy VAT (zobacz przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2010 r. sygn. I FSK 1938/09).

Pamiętajmy ponadto, że Rozporządzenie MF zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej i jako takie nie może być sprzeczne z przepisami samej ustawy o VAT, która w art. 106 wymienia katalog elementów, które bezwzględnie powinny znaleźć się na fakturze. Wśród wymienionych w ustawie o VAT składników faktury jest m.in. data dokonania sprzedaży. Przyjęcie zatem stanowiska, iż „data dostawy towarów” lub „data wykonania usługi” jest pojęciem odmiennym od „daty sprzedaży” prowadziłoby do powstania niezgodności Rozporządzenia MF z ustawą o VAT w tym zakresie, a w przypadku tego rodzaju sprzeczności reguły kolizyjne nakazują stosować regulacje ustawowe. Nie twierdzę oczywiście, że taka niezgodność w tym przypadku zachodzi.


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013