Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Opodatkowanie w systemie VAT marża zaliczek otrzymanych na poczet usług turystyki
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2014-12-19)

Sposób rozliczania zaliczek otrzymanych na poczet usług turystyki opodatkowanych w systemie VAT marża budzi wśród polskich biur podróży wątpliwości oraz rozgoryczenie. Pojawił się co prawda pierwszy wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego uchylający niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną w tym temacie, jednak jest to dopiero początek batalii z organami podatkowymi w przedmiocie zaliczek od usług turystycznych.

Z problemem rozliczania zaliczek/przedpłat na poczet usług turystyki opodatkowanych w systemie VAT marża borykają się od niedawna również biura podróży z innych państw członkowskich. Dla przykładu zgodnie z irlandzkimi regulacjami otrzymanie zaliczki na poczet usługi turystki opodatkowanej w systemie VAT marża rodzi co do zasady obowiązek podatkowy, z tym że z uwagi na trudności w praktycznym ich rozliczeniu wewnętrzne przepisy krajowe przewidują alternatywną metodę rozliczania zaliczek/przedpłat w oparciu o przewidywaną marżę, zaś po zakończeniu roku rozliczeniowego dokonywane jest odpowiednie rozliczenie podatku VAT w oparciu o faktycznie zrealizowaną marżę w danym roku.1

Podobne rozwiązania istnieją również w wielu innych krajach unijnych. Możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu usług turystyki w oparciu o globalną marżę osiągniętą w danym roku podatkowym neutralizuje podatnikom trudności w rozliczaniu otrzymywanych zaliczek.

Sytuacja skomplikowała się wraz z wydaniem w dniu 26.09.2013 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C-189/11 prowadzonej przeciwko Królestwu Hiszpanii. Wewnętrzne przepisy Hiszpanii umożliwiały biurom podróży określanie w sposób ogólny podstawy opodatkowania dla danego okresu rozliczeniowego, a tym samym na obliczenie dla tego okresu jednej marży dla wszystkich usług turystycznych podlegających szczególnej procedurze. W orzeczeniu tym Trybunał uznał jednak, iż w działalności turystycznej „podstawę opodatkowania należy określać zgodnie z art. 308 dyrektywy VAT, odnosząc się do każdej z osobna pojedynczej usługi wykonanej przez biuro podróży, a nie określając ją w sposób ogólny.

Po wydaniu wspomnianego orzeczenia biura podróży mające siedzibę w UE zaczęły domagać się zmian w przepisach Dyrektywy VAT. 2 Ich zdaniem kalkulowanie marży dla każdej transakcji z osobna będzie bardzo uciążliwe, a wręcz niewykonalne. Wskazuje się przy tym, że podstawa opodatkowania (marża) może być wyliczona dopiero po ustaleniu faktycznie poniesionych kosztów, co jest możliwe dopiero po wykonaniu usługi turystycznej. W związku z tym, odrębne rozliczanie podatku dla każdej transakcji przy jednoczesnej wymagalności zapłaty podatku już w momencie otrzymania zaliczki/przedpłaty powoduje zdaniem przedstawicieli branży turystycznej, iż stosowanie się do orzeczenia Trybunału w praktyce nie jest obecnie możliwe.

W konsekwencji doszło nawet do sytuacji, w której Rząd Królestwa Wielkiej Brytanii w oficjalnym piśmie skierowanym do podatników stwierdził, iż pomimo wydania przez Trybunał orzeczenia w sprawie C-193/11 stojącego w sprzeczności w aktualnymi regulacjami brytyjskimi, Rząd nie będzie dokonywał żadnych zmian w przepisach dotyczących rozliczania podatku VAT od usług turystyki, gdyż implementacja tych zmian będzie szczególnie destrukcyjna oraz kosztowna dla biznesu. 3

Przestrzeganie wykładni Trybunału w zakresie sposobu kalkulowania i rozliczania marży czyni niemożliwym stosowanie przepisu art. 65 Dyrektywy VAT (VAT wymagalny od zaliczek) w odniesieniu do usług turystyki, gdyż powodowałoby istotne skomplikowanie samej procedury VAT marża, która u podstaw miała na celu uproszczenie rozliczeń z tytułu podatku VAT przy prowadzeniu działalności turystycznej w porównaniu do ogólnych zasad opodatkowania. W orzeczeniu z dnia 22.10.1998 r. w sprawach połączonych C-308/96 oraz C-94/97 Trybunał przypomniał, iż głównym celem wprowadzenia uregulowań składających się na procedurę opodatkowania podatkiem VAT biur podróży „było uniknięcie trudności na jakie usługodawcy byliby narażeni przy stosowaniu ogólnych zasad opodatkowania Szóstej Dyrektywy dotyczących transakcji sprzedaży usług nabytych od osób trzecich” (pkt 33 wyroku).

Ustawodawcy unijni nałożyli na biura podróży obowiązki, których spełnienie będzie bardzo kosztowne (koniczeność zatrudnienia dodatkowego personalu administracyjnego oraz dostosowania systemów informatycznych). Niezbędne są zmiany legislacyjne, o które będzie jednak bardzo trudno. Pozostaje jedynie szansa, iż sąd administracyjny zada pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w omawianej sprawie. Jest to tym bardziej uzasadnione faktem, iż rozliczanie podatku VAT z tytułu zaliczek otrzymywanych na poczet usług turystyki stało się bolączką i problemem również dla organizatorów turystyki z innych krajów Unii Europejskiej.

  1. Revenue Commissioners, „Travel Agent's Margin Scheme” http://www.revenue.ie/en/tax/vat/leaflets/travel-agent-margin-scheme.html
  2. Taxation: ECTAA sets out shortcomings in TOMS, ECTAA in five minutes, August-September 2014, http://www.virke.no/bransjer/Documents/ECTAA%20in%205%20minutes%20-%20August%20September%202014.pdf
  3. HM Revenue & Customs Policy Paper, Revenue and Customs Brief 5 (2014): Tour Operator Margin Schemes, https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-5-2014-tour-operators-margin-scheme/revenue-and-customs-brief-5-2014-tour-operator-margin-schemes


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013