Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Przekazanie butelki wina w prezencie dla kontrahenta – konsekwencje w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-11-15)

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”.

Przez koszty reprezentacji w doktrynie podatkowej rozumie się wydatki poniesione przez podatnika celem poprawy dobrego wizerunku firmy, wiążące się z okazałością i obejmujące swym pojęciem działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych. Oznacza to, że wydatki reprezentacyjne, pomimo tego iż ich poniesienie ma w przyszłości przynieść wymierne korzyści dla podatnika, a więc mają związek z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Organy podatkowe są zdania, że przekazanie klientom alkoholu jest przykładem reprezentacji, a w konsekwencji wydatki z tym związane na mocy w/w regulacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów podatnika. Znajduje to potwierdzenie przykładowo w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 13.02.2007 r. (sygn. 1473/812/KDO/423/40/06/BC).

Podatnicy próbują obejść niekorzystny przepis o reprezentacji umieszczając na przekazywanych produktach logo ich firmy. Umieszczenie logo firmy na podarunku ma zmienić charakter wydatków z reprezentacyjnego na marketingowy. Nie jest to do końca bezpieczne rozwiązanie, na co wskazuje przykładowo stanowisko przedstawione przez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie z dnia 20.07.2007 r. (sygn. 1472/ROP1/423-267/07/MG)

Moim zdaniem granica pomiędzy wydatkami reprezentacyjnymi a marketingowymi jest dosyć cienka. Rozstrzygnięcie zależy często od uznania urzędnika skarbowego. Samo umieszczenie znaku firmowego przedsiębiorcy na produkcie przekazywanym kontrahentowi nie przesądza o jego charakterze reklamowym. Z pewnością z wydatkiem o charakterze reprezentacyjnym nie będziemy mieli do czynienia w dwóch przypadkach:

W pozostałych natomiast przypadkach trzeba się liczyć z tym, że wydatek poniesiony na zakup prezentów dla kontrahentów zostanie wyłączony przez organ podatkowy z kosztów uzyskania przychodów podatnika.

Należy zatem stwierdzić, że koszty zakupu przez podatnika alkoholu celem przekazania ich na rzecz kontrahentów nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów

Odliczenie podatku VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wyłącza wprost prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów, które mają zostać przekazane na rzecz klientów podatnika, nawet jeśli wydatki na gruncie podatku dochodowego mają charakter reprezentacyjny i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Odliczenie przysługuje co do zasady pod warunkiem, że nabycie towarów celem ich przekazania dla klientów ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT świadczonymi przez podatnika.

Istnieją oczywiście argumenty aby uznać, iż pomiędzy nabyciem alkoholu czy też zestawu upominkowego celem przekazania na rzecz klientów/kontrahentów taki związek istnieje, gdyż działanie to jest ukierunkowane na podtrzymanie/nawiązanie dobrych relacji z kontrahentami. Potwierdził to przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11.10.2011 r. (sygn. IPTPP2/443-303/11-4/AW) stwierdzając, że podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego przy nabyciu alkoholu celem jego przekazania na rzecz kontrahentów.

Należy mieć jednak na względzie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który zobowiązuje podatnika przekazującego nieodpłatnie towar innym podmiotom do naliczenia z tego tytułu należnego podatku VAT, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przyjmując zatem założenie, iż z tytułu nabycia alkoholu podatnikowi będzie przysługiwać prawo od odliczenia podatku naliczonego, przekazując następnie te towary dla kontrahentów, podatnik będzie zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego z tego tytułu należy podatek VAT. W konsekwencji, pomimo tego iż podatnik odliczy podatek VAT poniesiony przy nabyciu alkoholu, to i tak ostatecznie poniesie jednak ekonomiczny ciężar podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlegałoby wyłącznie nieodpłatne przekazanie tzw. prezentów o małej wartości, przez które stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT rozumie się towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 PLN, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 PLN.

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Warto również pamiętać, iż osoba obdarowana alkoholem czy też innym prezentem uzyskuje co do zasady przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Problemu nie ma, gdy wartość prezentu nie przekracza 200 PLN netto, gdyż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu z opodatkowania podlega „wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.”

Wręczając prezent na rzecz naszego kontrahenta należy każdorazowo weryfikować czy wartość tego prezentu nie przekracza 200 PLN i czy nie zachodzą pozostałe okoliczności (jak np. umowa cywilnoprawna z kontrahentem), które wyłączają przedmiotowe zwolnienie. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania będzie się bowiem wiązać z określonymi konsekwencjami zarówno dla przekazującego jak i obdarowanego.


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013